ផ្នែកអប់រំ

ការអប់រំ គឺជាស្នូលនៃបេសកកម្មរបស់សមាគមហ្វារពន្លឺសិល្បៈតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមដំបូង។

សមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈបានចែងកម្មវិធីផ្នែកអប់រំជា២ផ្នែកគឺ៖

កម្មវិធីផ្លូវការ

សាលារដ្ឋ

សាលាមត្តេយ្យ

កម្មវិធីក្រៅផ្លូវការ

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ។

បណ្ណាល័យ

ថ្នាក់បង្រៀនបន្ថែម

សាលារដ្ឋ

រដ្ឋាភិបាល បានបើកសាលារដ្ឋនៅក្នុងបរិវេណសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលមានកន្លែងសម្រាប់កុមារ និងក្មេងជំទង់ ចំនួន ១០០០ នាក់ ចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាទៀងទាត់ត្រូវបានផ្តល់ដល់គ្រូៗ ដើម្បីរក្សាគុណភាព និងស្តង់ដារនៃការបង្រៀន។

សាលាមត្តេយ្យ

សមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈ បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវការចិញ្ចឹមបីបាច់ និងបរិយាកាសដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតដល់យុវជនអាចទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលសិល្បៈ ការអប់រំ និងការគាំទ្រផ្នែកសង្គមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ។

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ។

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារផ្តល់នូវសកម្មភាពចម្រុះសម្រាប់យុវជននៃសហគមន៍របស់យើង។ កុមារ និងក្មេងជំទង់ជាង ២០០ នាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកម្សាន្តនិងសិក្ខាសាលា។

មជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្តល់នូវកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដល់កុមារនៅខាងក្រៅសាលា និងអនុញ្ញាតឱ្យឪពុកម្តាយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង។

បណ្ណាល័យ និងការបង្រៀនបន្ថែម។

នៅក្នុងបណ្ណាល័យយុវជនអាចអាន និងសិក្សាដោយស្ងប់ស្ងាត់។ ពួកគេអាចចូលអាន និងរៀន ដែលរៀបចំដោយបណ្ណារក្ស។ បណ្ណាល័យពោរពេញទៅដោយសៀវភៅជាច្រើន ជាភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង ព្រមទាំងកុំព្យួទ័រដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត។

នាយកដ្ឋានអប់រំក៏ផ្តល់នូវកម្មវិធីបង្រៀនបន្ថែមដោយមិនគិតថ្លៃដល់ក្មេងជំទង់ផងដែរ។ វាជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេក្នុងការពង្រឹងជំនាញភាសាខ្មែរ អង់គ្លេសទាំងការអាន និងសរសេរ ឬជំនាញកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។

ផ្នែកអប់រំ

ការអប់រំ គឺជាស្នូលនៃបេសកកម្មរបស់សមាគមហ្វារពន្លឺសិល្បៈតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមដំបូង។

សមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈបានចែងកម្មវិធីផ្នែកអប់រំជា២ផ្នែកគឺ៖

កម្មវិធីផ្លូវការ

សាលារដ្ឋ

សាលាមត្តេយ្យ

កម្មវិធីក្រៅផ្លូវការ

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ។

បណ្ណាល័យ

ថ្នាក់បង្រៀនបន្ថែម

សាលារដ្ឋ

រដ្ឋាភិបាល បានបើកសាលារដ្ឋនៅក្នុងបរិវេណសមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលមានកន្លែងសម្រាប់កុមារ និងក្មេងជំទង់ ចំនួន ១០០០ នាក់ ចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាទៀងទាត់ត្រូវបានផ្តល់ដល់គ្រូៗ ដើម្បីរក្សាគុណភាព និងស្តង់ដារនៃការបង្រៀន។

សាលាមត្តេយ្យ

សមាគមហ្វាពន្លឺសិល្បៈ បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវការចិញ្ចឹមបីបាច់ និងបរិយាកាសដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតដល់យុវជនអាចទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលសិល្បៈ ការអប់រំ និងការគាំទ្រផ្នែកសង្គមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ។

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារ។

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កុមារផ្តល់នូវសកម្មភាពចម្រុះសម្រាប់យុវជននៃសហគមន៍របស់យើង។ កុមារ និងក្មេងជំទង់ជាង ២០០ នាក់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកម្សាន្តនិងសិក្ខាសាលា។

មជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្តល់នូវកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដល់កុមារនៅខាងក្រៅសាលា និងអនុញ្ញាតឱ្យឪពុកម្តាយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង។

បណ្ណាល័យ និងការបង្រៀនបន្ថែម។

នៅក្នុងបណ្ណាល័យយុវជនអាចអាន និងសិក្សាដោយស្ងប់ស្ងាត់។ ពួកគេអាចចូលអាន និងរៀន ដែលរៀបចំដោយបណ្ណារក្ស។ បណ្ណាល័យពោរពេញទៅដោយសៀវភៅជាច្រើន ជាភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង ព្រមទាំងកុំព្យួទ័រដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត។

នាយកដ្ឋានអប់រំក៏ផ្តល់នូវកម្មវិធីបង្រៀនបន្ថែមដោយមិនគិតថ្លៃដល់ក្មេងជំទង់ផងដែរ។ វាជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេក្នុងការពង្រឹងជំនាញភាសាខ្មែរ អង់គ្លេសទាំងការអាន និងសរសេរ ឬជំនាញកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។